08:25 EDT Thứ năm, 21/09/2023
TRUNG TÂM PHÁP Y THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

KE HOACH CAI CACH HANH CHINH

Thứ tư - 20/12/2017 20:23
CAI CACH HANH CHINH
 
     
          SỞ Y TẾ                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 TRUNG TÂM PHÁP Y

Số: 16 /KH-TTPY                                                                             Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Về công tác cải cách hành chính năm 2017 của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng

 
  1
 

       Căn cứ Kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Pháp y xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 như sau:
 
TT Nội dung và kết quả đầu ra Cơ quan, cá nhân        chủ trì Cơ quan, cá nhân phối hợp Thời gian hoàn thành Ghi chú
1. Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính
a) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch côn tác Cải cách hành chính năm 2017 của trung tâm - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Khoa Giám định - Tổng hợp
- Khoa XN -CLS
Quý I năm 2017  
b) Tuyên truyền kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền  Cải cách hành chính của cấp trên, của Trung tâm - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên - Kế hoạch về thông tin tuyên tuyền cải cách hành chính
c) Tiếp tục tổ chức tốt Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố trong tình hình mới. - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Khoa Giám định - Tổng hợp
- Khoa XN -CLS
Thường xuyên - Kế hoạch thực hiện
- Báo cáo sơ kết,  tổng kết
- Cam kết thực hiện: đơn vị, cá nhân. 
d) Tổ chức Sơ kết đánh giá kết quả xếp hạng công tác Cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng theo chỉ số của Bộ Nội vụ qua các năm thực hiện - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ   Quý IV năm 2017 - Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng
- Biên bản kiểm tra
đ) Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách thủ tục hành chính - Cá nhân được cử đi đào tạo Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ   Sở Y tế tổ chức
e) Kiểm tra về cải cách hành chính - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Khoa Giám định - Tổng hợp
- Khoa XN -CLS
Thường xuyên - Biên bản kiểm tra
g) Tăng cường công tác tuyên tuyền về Cải cách hành chính - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên - Các hình thức tuyên tuyền (Họp giao ban đơn vị, trang website, hộp thư điện tử, dán bảng thông báo…)
2 Cải cách thể chế hành chính
a) Kiểm  tra và bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật phải được ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm  quyền, nội dung, trình tự thủ tục, thể thức và kỹ thuật - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Khoa Giám định - Tổng hợp
- Khoa XN -CLS
Thường xuyên  
b) Kiểm tra đảm bảo công khai và tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật: 100% văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được công khai trên website của đơn vị. - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
c) Bảo đảm ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định và thực hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
3 Cải cách thủ tục hành chính
a) Bảo đảm ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định và thực hiện có hiệu quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của đơn vị - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
b) Công khai, đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ thủ tục hành chính được niêm yết tại đơn vị và đăng tải trên website của Trung tâm pháp y - Phụ trách công nghệ thông tin đơn vị
- Phòng Tổ chức  Hành chính - TV

 
- Các khoa/phòng Thường xuyên  
c) Tiếp nhận ý kiến của công dân (thông qua hộp thư góp ý, phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp dân) - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
d) Triển khai các chỉ đạo qua hộp thư điện tử - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
4 Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của Trung tâm
a) Rà soát, kiểm tra về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và, số lượng  người làm việc của các khoa/phòng, bộ phận - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
b) Duy trì, cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
c) Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện tinh giản biên chế tại đơn vị, bảo đảm theo lộ trình tinh giản biên chế gian đoạn 2015-2021 - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng    
d Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch cán bộ lãnh đạo - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Theo định kỳ  
đ Thay đổi bổ sung thành viên các Hội đồng của đơn vị (nếu có)
 
- Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
e  Chấm điểm và phân loại thi đua quý, năm
 

 
- Hội đồng thi đua khen thưởng - Các khoa/phòng Thực hiện  quý, năm  
g)  Thực hiện giao công việc cho từng cán bộ công chức viên chức và người lao động - Các khoa/phòng      
h) Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức giai đoạn 2017 - 2020 Cá nhân cử được  đi đào tạo - Các khoa/phòng Thường xuyên Theo kế hoạch của Sở Y tế
i) Rà soát, kiểm tra chế độ chính sách, thực hiện quy tắc ứng xử CCVC trong việc thực thi công vụ - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
5 Cải cách hành chính công
a) Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015,        
b) Công khai tài chính - Phòng Tổ chức HC - TV, bộ phận kế toán   Định kỳ quý/lần  
6  Xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức, viên chức
a) Xây dựng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị - Ban Giám đốc
- Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ
- Các khoa/phòng Thường xuyên  Đề án vị trí việc làm
7 Ứng dụng công nghệ thông tin và tuyền thông trong cải cách thủ tục hành chính        
a) Thực hiện 100% trao đổi các văn bản quy định qua mạng theo phần mềm của UBND thành phố - Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ - Các khoa/phòng Thường xuyên  
b) Tham mưu giải pháp triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Sở Y tế: Đảm bảo 90% văn bản điện tử được trao đổi qua môi trường mạng - Ban Giám đốc
- Phòng Tổ chức  Hành chính - Tài vụ
- Khoa GĐ-TH
- Khoa XN -CLS
Thường xuyên  
      
       Trên đây là Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng năm 2017 các Khoa/Phòng của đơn vị triển khai thực hiện. Giao cho Phòng Tổ chức  Hành chính - TV theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo về sở Y tế./.
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế;
- Lưu VT, TCHC.                                                                                                                                                                                                                                                          (Đã ký)
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Mai Xuân Ngọc
 
                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                       

 

     

Tác giả bài viết: Nguyen Hoang Thao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 2485

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71739

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 7210067